Tvangsopløsning af selskaber

 

Hvad er en tvangsopløsning? 

Såvel anpartsselskabsloven som aktieselskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af selskaber. Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.  
 

Hvem beslutter en tvangsopløsning? 

Beslutning om tvangsopløsning træffes af Erhvervs- og selskabsstyrelsen og gennemføres af skifteretten.

  

Hvordan gennemføres tvangsopløsningen? 

Når skifteretten har modtaget en begæring, indkalder den selskabets ledelse til et møde. Hvis genetablering af selskabet ikke kan ske efter selskabslovgivningens regler, udpeger skifteretten en likvidator, der forestår tvangsopløsningen.

Hvis der under mødet fremkommer oplysninger, som indikerer, at selskabet ikke kan betale alle sine kreditorer vil skifteretten normalt i stedet tage selskabet under konkursbehandling og udpege en kurator.

Udpeges der en likvidator og finder likvidator efterfølgende ud af, at selskabet ikke kan betale alle sine kreditorer, vil likvidator indgive konkursbegæring mod selskabet.

 

Hvad koster det at indgive en tvangsopløsning? 

Omkostningerne ved en likvidation eller konkurs afholdes af selskabets midler. Hvis selskabets midler ikke er tilstrækkelige afholdes omkostningerne af statskassen.

 

Hvad sker der, når tvangsopløsningen er afsluttet?

Hvis tvangsopløsningen er gennemført som en likvidation udloddes provenuet til selskabets aktionærer/anpartshavere når alle kreditorkrav er inddækket i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler.

Gennemføres tvangsopløsningen som en konkurs følges de for konkursbehandlingen gældende regler.[se konkursbehandling]

 

Du er her » Tvangsopløsning