Rekonstruktion

 

Hvad er en rekonstruktion?

Nye regler om rekonstruktion erstattede fra 1. april 2011 de før dette tidspunkt gældende regler om betalingsstandsning og tvangsakkord. Reglerne har som hovedformål at forbedre mulighederne for at insolvente, men levedygtige virksomheder kan få mulighed for at overleve, herunder i en ny form.

Reglerne om rekonstruktion kan anvendes i tilfælde, hvor en virksomhed nok er insolvent, men hvor hele eller dele af virksomheden skønnes at kunne rekonstrueres enten i den eksisterende juridiske enhed eller gennem salg af hele eller dele af virksomheden.

Med de nye regler er betalingsstandsningsinstituttet således afskaffet. Flere af de regler, som var gældende for betalingsstandsninger og tvangsakkorder, er dog overført til de nye rekonstruktionsregler.
En rekonstruktion skal indeholde enten en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse.

Der er som tidligere to former for tvangsakkord, som kan kombineres. Den ene form er en procentvis nedsættelse eller bortfald af gælden. Den anden er en betalingsudsættelse. Efter de nye regler er der imidlertid ikke noget krav til akkordprocentens størrelse, og akkorden kan derfor også gå ud på, at gælden helt bortfalder.Begrebet virksomhedsoverdragelse forstås i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.
 

Hvem kan begære rekonstruktionsbehandling?

En begæring om at tage skyldner under rekonstruktionsbehandling kan enten indgives af skyldner selv eller af en kreditor. En begæring om rekonstruktion kan ikke tilbagekaldes, efter at rekonstruktionsbehandlingen er indledt. Det er derfor væsentligt, at skyldner eller kreditor realistisk overvejer mulighederne for gennemførelse af rekonstruktion inden begæring indgives. I visse situationer vil alternativet i form af en udenretlig ordning måske være mere hensigtsmæssigt.
 

Hvem kan undergives rekonstruktionsbehandling?

I princippet kan enhver fysisk og juridiske person undergives rekonstruktionsbehandling, hvis personen vil kunne undergives konkursbehandling og den fornødne retlige interesse heri er til stede. Særlovgivningen kan dog have regler for vise typer af virksomheder, som medfører, at de ikke kan tages under rekonstruktionsbehandling.
 

Hvad sker der under rekonstruktionen?

Ved rekonstruktion skal der altid beskikkes en eller flere rekonstruktører og tillidsmænd. En begæring om rekonstruktion er uden virkning, hvis den ikke indeholder forslag til beskikkelse af en rekonstruktør og tillidsmand. Skifteretten er ikke bundet af forslaget i begæringen.

Rekonstruktøren vil typisk være advokat.

Rekonstruktøren(e) foretager sammen med ledelsen/skyldneren en vurdering af, om skyldners virksomhed isoleret set kan betragtes som levedygtig, når der ses bort fra de aktuelle økonomiske vanskeligheder, samt udarbejder en rekonstruktionsplan og efterfølgende et rekonstruktionsforslag vedrørende den rekonstruktion, som foreslås gennemført for skyldneren.

Herudover skal rekonstruktøren bl.a. godkende væsentlige dispositioner, som skyldner foretager, tage stilling til, hvad der skal ske med de aftaler, som personen/virksomheden har indgået, og sammen med skyldner, fremlægge forslag til rekonstruktionsplan og rekonstruktionsforslag.

To af de væsentligste nyskabelser er dels at rekonstruktøren kan beslutte at videreføre gensidigt bebyrdende aftaler, herunder aftaler som er ophævet inden for de seneste fire uger forud for rekonstruktionen som følge af misligholdelse dels muligheden for at rekonstruktøren kan overtage ledelsen af virksomheden og således træde i direktionens og bestyrelsens sted.
 

Hvor længe kan en rekonstruktionsbehandling vare?

Rekonstruktionsbehandlingen indledes straks efter skifterettens modtagelse af begæringen. Behandlingen bør gennemføres så hurtigt som muligt og den samlede tid, som kan medgå er således ifølge loven maksimalt 12 måneder. Der kan ikke dispenseres herfra. Loven indeholder dog et par ”stopklodser” under behandlingsforløbet og rekonstruktionsbehandlingen kan derfor bringes til ophør på et tidligere tidspunkt f.eks. hvis rekonstruktionsplanen ikke vedtages eller hvis vedtagelse af en rekonstruktion skønnes udsigtsløs.
 

Hvad sker der ved rekonstruktionens afslutning?

Resultatet af en rekonstruktionsbehandling bliver enten rekonstruktion eller konkurs.

En rekonstruktionsbehandling, der afsluttes med vedtagelse og stadfæstelse af et rekonstruktionsforslag bekendtgøres i Statstidende og for virksomheder ved registrering i Erhvervsstyrelsen.

Kan et rekonstruktionsforslag ikke vedtages eller må behandlingen anses for udsigtsløs tages skyldnerens bo straks under konkurs efter de for konkursbobehandling gældende regler.

Du er her » Rekonstruktion